Tuesday, 2 August 2016

IChO 2016 Singapore Team Results

IChO 2016 Full Results

IChO 2016 Singapore Team Results:

Gold - Nan Zhihan, NUS High
Gold - Matthew Wong Huai Zhe, RI
Silver - Wang Kaiying, RI
Silver - Glen Goh Wee Zhuan, NUS High

Congratulations!

No comments: