Friday, 14 July 2017

IChO 2017 Singapore Team Results

IChO 2017 Medal Winners

IChO 2017 Singapore Team Results:

Gold - Matthias Liau Yi Quan, NUS High
Gold - Lam Tze King, NUS High
Silver - Tang Yimian, RI
Silver - Zhang Zhiyuan, HCI

Congratulations!

No comments: