Monday, 30 July 2018

IPhO 2018 Singapore Team Results

Full IPhO 2018 Results

IPhO 2018 Singapore Team Results

Gold - Dylan Toh Shan Hong, NUS High
Gold - Lu Ziyou, NUS High
Gold - Joshua Teo Wei Hern, NUS High
Gold - Wang Jianzhi, RI
Silver - Han Ruobin, RI

Congratulations!

No comments: