Wednesday, 31 July 2019

IChO 2019 Singapore Team Results

Full IChO 2019 Results

IChO 2019 Singapore Team Results

Gold - Hu Yongao, RI
Gold - Ng Yong Xiang, NUSH
Silver - Au Ke Fun, NUSH
Silver - Tan Yong Yi, NUSH

Congratulations!

No comments: