Tuesday, 16 July 2019

IPhO 2019 Singapore Team Results

Full IPhO 2019 Results 

IPhO 2019 Singapore Team Results

Gold - Matthew Chia Jin Quan, NUSH
Gold - Fu Xing Hong, RI
Silver - Zhang Xiaorui, NUSH
Silver - Ge Shu, VJC
Bronze - Sidharth Chambocheri Veetil, NUSH

Congratulations!

No comments: